Działalność komisji

Sprawozdanie z działalności  Komisja Badań Porównawczych nad Literaturami Słowiańskimi  Międzynarodowego Komitetu Slawistów (2008-2013)

Plonem działań Komisji są cztery publikacje książkowe.

W roku 2012 Komisja opublikowała – z afiliacją tejże Komisji – dwutomowe opracowanie pt.: Topografia tożsamości. T.1. Pod red. B. Zielińskiego; T.2. pod red. Agaty Firlej i Wojciecha Jóźwiaka. Poznań 2012.

W tymże roku ukazała się także kolejna, trzecia publikacja pt. Południowosłowiańskie sąsiedztwo. Slawistyka i komparatystyka dzisiaj. Pod red. B. Zielińskiego i E. Szperlik. Poznań 2012.

W roku 2011 Komisja zorganizowała międzynarodową konferencję naukową pt. Mapa Kulturowa Nowej Europy (po 1989 roku), której materiały zostały opublikowane w tomie dedykowanym XV Kongresowi Slawistów w Mińsku. Efektem tych badań jest publikacja pt. pt. Przestrzenne kody tekstów i narracyjne kody przestrzeni.

Autorzy opublikowanych prac podejmowali kwestie geokulturowe w wymiarze globalnym (relacje słowiańsko-azjatyckie), etnokulturowe, ideologiczne i polityczne związane z miejscem i rolą Rosji w Europie i wobec świata słowiańskiego, kwestie rewizji relacji geopolitycznych i kulturowych w Europie Środkowej doby postkomunizmu, zagadnienia metodologiczne i empiryczne badań geokulturowych, a także ich znaczenia w obrębie narodowych kanonów kultury, kod biblijny w symbolicznym definiowaniu przestrzeni wschodnio- i południowosłowiańskiej, geopoetykę miast (Triestu i Kijowa), relacje pomiędzy mitem a przestrzenią w twórczości Danieli Hodrovej i Miloša Urbana, geokulturowy wymiar chorwackich narracji kulinarnych.

Prace Komisji Badań Porównawczych nad Literaturami Słowiańskimi Międzynarodowego Komitetu Slawistów w kadencji lat 2008-2013 koncentrowały się wokół badań metodologicznych i empirycznych zorientowanych na problemy transformacji i rewaloryzacji kręgów kulturowych, kartografowania kultury i badań zorientowanych na terytorialny aspekt przemian tożsamości literatur i kultur krajów słowiańskich. Zróżnicowanie tematyczne publikowanych tekstów wiąże się z refleksją nad współczesnym obliczem tych kultur i rewaloryzacją kanonów tradycji, a także międzykulturowymi (interkonfesyjnymi, intercywilizacyjnymi) dyskursami, które w dobie globalizacji uzyskują nowe znaczenie.

Innym polem eksploracji Komisji były kwestie tożsamości (kulturowej, etnicznej, językowej i (meta)naukowej) jako przedmiot badań slawistycznych i komparatystycznych.

                                                                                    Bogusław Zieliński

Komunikaty:

Inne: